UAB „Biominvija“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) - Metilo esterio gamyba poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa